• eventios | 

  [IOS] Bác Kích Bát Sát

 • eventios | 

  [IOS] Thần Đỉnh Thiên Lệnh

 • eventios | 

  [IOS] Chi Chưởng Lực Đồ

 • eventios | 

  [IOS] Nhân Y Thanh Trị

 • eventios | 

  Thông Báo Hỗ Trợ Chuyển IOS Sang Android (Không bắt buộc)