[Android] Ngân Long Xung Trận

Từ đến

Phó Bản Lễ Hội

Thành Chủ tham gia phó bản, đánh từng mốc sẽ nhận được rương. Mở Rương sẽ nhận được Bạc, Chiến công, Bánh bao, Rượu, Thịt...

Thời gian

  • Thời gian: Từ 16:05 ngày 08/07/2018  - 15:00 ngày 09/07/2018.

Nội Dung

Thành Chủ tham gia phó bản, đánh từng mốc sẽ nhận được rương. Mở Rương sẽ nhận được Bạc, Chiến công, Bánh bao, Rượu, Thịt...


Phó bản lễ hội

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).