[PBM] Thiên Mệnh Đế Vương

Từ đến

Điều Chỉnh Võ Hồn

Võ Hồn

 • Thiết lập lại hệ thống Võ Hồn, Võ Hồn đều có hiệu quả đối với các Tướng ra trận, chức năng của 4 loại Võ Hồn được sửa đổi thành:
  • Hồn Thanh Long: Xác suất thi triển buff cho địch.
  • Hồn Bạch Hổ: Bỏ qua sát thương phòng thủ.
  • Hồn Chu Tước: Trị liệu tối đa.
  • Hồn Huyền Vũ: Xác xuất bị địch thi triển buff.
 • Lúc này khi truyền Hồn Tướng, Hồn Tướng sẽ dựa vào tỷ lệ chuyển hóa thành Võ Hồn, sau đó được phân phối ngẫu nhiên vào trong 4 Võ Hồn, kho tài nguyên không còn hiển thị 4 Võ Hồn.
 • Lưu ý: Ở các phiên bản trước đối với Hồn tướng đã được sử dụng chuyển thành Võ Hồn Thành Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ sẽ được hổi chuyển lại thành Hồn Tướng để sử dụng cho phiên bản này.


Giao diện Võ Hồn

 • Kho Tài Nguyên: Không còn hiển thị 4 loại Võ Hồn.