[PBM] Thiên Mệnh Đế Vương

Từ đến

Giác Ngộ Thần Tướng

Chung Hội

  • Mưu Thủ [Kế Sách]: Gây toàn bộ sát thương cho Địch , khiến quân địch ngã gục, tự phục hồi 50 điểm sĩ khí.


Kỹ năng Mưu Thủ

Tư Mã Chiêu

  • Tỏa Hồn [Kế Sách]: Tấn công nhóm, toàn quân địch -10 sĩ khí, -75% hiệu quả trị liệu, duy trì 2 lượt, phục hồi 50 sĩ khí cho bản thân.

Vương Song

  • Chùy Kích [Thường]: Tấn công đơn, tỷ lệ cao khiến mục tiêu bị choáng 1 lượt, phục hồi Lính cho bản thân và 145 sĩ khí.

Quan Hưng

  • Nộ Tập [Thường]: Liên tục Công - Ngang, cho dũng cảm bản thân, có thể cộng dồn và duy trì 2 lượt.

Trình Phổ

  • Kỵ Chiến [Thường]: Công – Dọc, giảm 2 lượt Lực Thủ của đánh thẳng, phục hồi 50 sĩ khí cho bản thân.