[PBM] Thiên Mệnh Đế Vương

Từ đến

Phó Bản Mới

Đón chào phiên bản mới "Thiên Mệnh Đế Vương", Bổn Trang xin giới thiệu đến quý Thành Chủ những phó bản sẽ được cập nhật trong phiên bản này gồm:

Phó Bản Mới

Kinh Châu Ảnh Thành - Tư Mã Vĩ
  • Phần Thưởng Vượt phó bản: 450 Ngọc Cam.
  • Phần thưởng Thành Tựu: 870 Ngọc Cam.


Kinh Châu Ảnh Thành - Tư Mã Vĩ

Kinh Châu Cổ Thành - Quan Vũ
  • Sau khi mở lên level 203, đánh bại Kinh Châu Cổ Thành - Quan Vũ trong phó bản sẽ được tăng cấp.
  • Phần Thưởng Vượt phó bản: 450 Ngọc Cam.
  • Phần thưởng Thành Tựu: 890 Ngọc Cam.


Kinh Châu Cổ Thành - Quan Vũ

Lữ Mông - Mạch Thành
  • Phần Thưởng Vượt phó bản: 500 Ngọc Cam.
  • Phần thưởng Thành Tựu: 960 Ngọc Cam.


Lữ Mông - Mạch Thành

Ngũ Khê Man Di – Sa Ma Kha
  • Sau khi mở lên level 207, đánh bại Ngũ Khê Man Di – Sa Ma Kha trong phó bản sẽ được tăng cấp.
  • Phần Thưởng Vượt phó bản: 500 Ngọc Cam.
  • Phần thưởng Thành Tựu: 980 Ngọc Cam.


Ngũ Khê Man Di – Sa Ma Kha


Tăng giới hạn level lên 207