[PBM] Thiên Mệnh Đế Vương

Từ đến

Thôn Thiên

Thôn Thiên

 • Tăng quan sát toàn bộ Thế Lực, người chơi có thể kiểm tra tại giao diện quan sát Thế Lực về tổng số người, tổng Lực Chiến, tin tức… Giới hạn Chiến Lệnh điều chỉnh thành 1000, giới hạn mua thành 2000.


Tăng giới hạn chiến lệnh lên 1000 và giới hạn mua lên 2000


Xem thế lực khác

Chỉnh sửa Mưu Kế Thôn Thiên

 • Mãnh Tướng 2:
  • Chiến Tích từ 80 điểm tăng lên 120 điểm.

 • Mãnh Tướng 3:
  • Mỗi lần thắng trận tiêu hao 5 Quân Lệnh, nhận thêm 450 điểm Chiến Tích, đồng thời sát thương Chủ Tướng đối phương. (Không cộng hiệu quả với mãnh tướng khác).
  • Sử dụng Kế Sách cần tiêu hao 80000 Quân Lương hoặc 250 vàng.

 • Công Thành 3:
  • Mỗi lần công kích Tường Thành tiêu hao 5 Quân Lệnh,nhận được 10 lần Chiến Tích, đồng thời gây sát thương Tướng Thành 2 điểm (Không cộng hiệu quả với mãnh tướng khác).
  • Sử dụng Kế Sách cần tiêu hao 80,000 Quân Lương hoặc 250 vàng.

 • Đào Tẩu 3:
  • Mỗi lần thua trận tiêu hao Chiến Lệnh tương đương 2 lần Liên thắng, khiến cho Thua Trận nhận được Chiến Tích 100 điểm,Võ Tướng không bị sát thương.
  • Sử dụng Kế Sách cần tiêu hao 50000 Quân Lương hoặc 150 vàng.