[PBM] Thiên Mệnh Đế Vương

Từ đến

Thức Tỉnh Quý Tử

Thức tỉnh Quý tử hệ Chiến Pháp

  • Loạn Vũ [Chiến Pháp]: gây sát thương 5 lần, mỗi lần công kích 1 kẻ địch tùy ý, tự phục hồi 50 sĩ khí.

  • Luyến Chiến [Chiến Pháp]: Chiến Pháp-Ngang liên tục,cho thêm dung cảm, tăng thêm sát thương, có thể cộng dồn, duy trì 2 lượt.
  • Tử Thủ [Chiến Pháp]: liên tục Công-Đơn,bản thân nhận được cố gắng,tăng toàn bộ Phòng Thủ, có thể Cộng Dồn, duy trì 2 lượt.

Thức tỉnh Quý tử hệ Kế Sách

  • Tan Rã [Kế sách]: Công- Đơn, giảm đi Kế sách Thủ 2 hiệp và Xua đuổi hiệu quả có lợi của Địch.

  • Long Tức [Kế sách]: liên tục Tấn công trực tiếp, đối phương có sĩ khí càng cao sát thương càng cao và giảm đi Kế sách Thủ của Địch 2 hiệp.

  • Băng Chùy [Kế Sách]: Tấn công hàng ngang, có tỷ lệ đóng băng kẻ địch trong 1 lượt.