[PBM] Thiên Mệnh Đế Vương

Từ đến

Trang Bị Mới - Diệt Thế Khí

Tương truyền, Diệt Thế Khí là trang bị mang sức mạnh của sinh khí trời đất, là Thần Binh cuối cùng trong bộ Diệt Thế Thần Khí dành cho các bậc cao nhân. Diệt Thế Khí được tôi luyện từ khí huyết của rồng, hấp thụ sinh khí đất trời mà thành, được Ẩn Long bảo vệ và canh giữ. Bên ngoài mang một luồng khí cực mạnh, có thể giúp cho người sở hữu tăng thêm nhuệ khí, thân thể kim cang, đao thương bất nhập, chuyển dời càn khôn.

Diệt Thế Khí

  • Thêm trang bị Diệt Thế Khí, để ghép Diệt Thế Khí quý Thành Chủ cần có:
    • 01 Thần Đỉnh.
    • 01 Tụ Thạch.
    • 01 Ẩn Long Thạch.
    • 2500 Tranh Long Ngọc.


Trang bị mới - Diệt Thế Khí


Nguyên liệu mới - Ẩn Long Thạch