Bối cảnh

Hướng Dẫn


Cuối đời Đông Hán, triều đình suy sụp khiến cho trên dưới lầm than, dân chúng khổ cực khôn cùng. Quân phiệt chiến loạn khắp nơi, tam quốc phân tranh, thiên hạ đại loạn. Khổng Minh - Gia Cát Lượng hay còn được gọi là Ngọa Long, một nhà quân sự tài ba, một học giả lỗi lạc, sống ẩn mình bởi chán chường thời đại nhiễu nhương. Vì Lưu Bị tỏ lòng thành đích thân đến Long Trung tôn ông làm quân sư nên Khổng Minh cảm động mà xuống núi, nguyện kề vai sát cánh cho ước vọng thống nhất giang san.

Lúc bấy giờ, Tào Tháo - Lưu Bị - Tôn Quyền ở ba nước Ngụy - Thục - Ngô đều là những đại nhân vật tạo thành thế chân vạc hùng cứ ba phương. Ba tuyệt đại anh kiệt đó cùng tranh đấu rất lâu, cuối cùng vẫn không phân định được thắng bại chính tà. Nhìn hiện thực khắc nghiệt trôi qua tầm tay mà chỉ biết bất lực. Ngọa Long tiên sinh dẫu không còn chúa để thờ nhưng vẫn ngày đêm tìm kiếm những nhân tài kiệt xuất tiếp tục xuất thế.

Không uổng công chờ đợi của Ngọa Long tiên sinh, sau sự suy yếu của tam đại nhân vật, một làn sóng các anh hùng mới nổi lên như những ngôi sao sáng trên bầu trời. Đó chính là Thành Chủ Ngọa Long, bằng khả năng và trí lực của mình, các thành chủ sẽ phải xây dựng nhiều công trình, kiến thiết đất nước, củng cố tài lực, chiêu mộ tướng tài, rèn binh mãi mã để cho thế lực của mình ngày càng lớn mạnh. Sau khi thế lực đủ mạnh, quý thành chủ có thể bắt đầu sự nghiệp tranh hùng xưng bá, chinh phục các thành chủ khác.

Dũng tướng trong thiên hạ không thiếu, nhưng minh chủ nào có được quyền biến giương cao ngọn cờ thống lĩnh, hiệu triệu chư hầu để thay đổi lịch sử? Ngọa Long đang tìm kiếm một anh hùng tài ba có thể họa lại bức tranh Tam Quốc hùng tráng.

Một thoảng mây bay, câu chuyện trăm năm Tam Quốc, quý thành chủ sẽ đứng ở đâu?