[Android] Thần Long Cửu Chuyển

Từ đến

Quy Đổi Bảo Vật

Chiến tranh liên miên, mùa màng bị các nạn châu chấu, thiên tai làm cho người dân càng khổ cực. Một số đại phú hào đã ra tay nghĩa hiệp - mở kho, trao đổi kỳ trân dị bảo để cứu giúp dân nghèo.


Giao diện Quy Đổi Bảo Vật

Thời Gian

  • Thời gian: 16:05 ngày 07/10/2019.
  • Kết thúc: 15:00 ngày 14/10/2019.

Phần Thưởng

Trong thời gian diễn ra hoạt động, quý Thành Chủ quy đổi theo từng gói sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị.

Nguyên Liệu ĐổiPhần ThưởngSố Lượng
Tịch Diệt Thạch *1 + Hồn Tướng *30,000 + Uy Danh *15,000Bạc250,000,000
Quân Công1,500
Chiến Tích100,000
Ngọc Cam2,000
Diệt Đô Thạch *1 + Hồn Tướng *30,000 + Uy Danh *15,000Bạc250,000,000
Quân Công1,500
Chiến Tích100,000
Ngọc Cam2,000
Luân Hồi Thạch *1 + Hồn Tướng *30,000 + Uy Danh *15,000Bạc250,000,000
Quân Công1,500
Chiến Tích100,000
Ngọc Cam2,000
Vô Tương Thạch *1 + Hồn Tướng *30,000 + Uy Danh *15,000Bạc250,000,000
Quân Công1,500
Chiến Tích100,000
Ngọc Cam2,000
Đoạn Nhạc Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc150,000,000
Quân Công1,000
Chiến Tích50,000
Ngọc Cam1,000
Vân Trạch Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc150,000,000
Quân Công1,000
Chiến Tích50,000
Ngọc Cam1,000
Chân Võ Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc150,000,000
Quân Công1,000
Chiến Tích50,000
Ngọc Cam1,000
Thiên Khôi Thạch *1 + Hồn Tướng *20,000 + Uy Danh *10,000Bạc150,000,000
Quân Công1,000
Chiến Tích50,000
Ngọc Cam1,000
Lê Thạch *1 + Hồn Tướng *5,000 + Uy Danh *3,000Bạc30,000,000
Quân Công100
Chiến Tích10,000
Ngọc Cam150
Trần Thạch *1 + Hồn Tướng *5,000 + Uy Danh *3,000Bạc30,000,000
Quân Công100
Chiến Tích10,000
Ngọc Cam150
Tiếu Thạch *1 + Hồn Tướng *5,000 + Uy Danh *3,000Bạc30,000,000
Quân Công100
Chiến Tích10,000
Ngọc Cam150
Ẩn Long Thạch *1 + Hồn Tướng *5,000 + Uy Danh *3,000Bạc30,000,000
Quân Công100
Chiến Tích10,000
Ngọc Cam150

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).