[IOS] Tử Long Công Tôn

Từ đến

Phó Bản Lễ Hội

Thành Chủ tham gia phó bản, đánh từng mốc sẽ nhận được rương. Mở Rương sẽ nhận được Bạc, Chiến công, Bánh bao, Rượu, Thịt...

Thời gian

  • Thời gian: Từ 16:05 ngày 26/01  - 15:00 ngày 28/01/2019.

Nội Dung

Thành Chủ tham gia phó bản, chiến thằng từng mốc sẽ nhận được rương. Mở Rương sẽ nhận được nhiều Bạc, Chiến công, Bánh bao, Rượu, Thịt...

Lưu ý

  • Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).