[PBM] Ngạo Thế Quần Hùng

Từ đến

Phó Bản Mới

Đón chào phiên bản mới "Phiên Bản Mới - Ngạo Thế Quần Hùng", Bổn Trang xin giới thiệu đến quý Thành Chủ những phó bản sẽ được cập nhật trong phiên bản này gồm:

Phó Bản Mới

Huyền Đức Nhân Nghĩa - Đưa Dân Qua Sông

“Xin mọi người hãy tin tưởng Huyền Đức này" - Lưu Bị

 • Phần Thưởng Vượt phó bản: 2.900 Tranh Long Ngọc.
 • Phần thưởng Thành Tựu: 4.400 Tranh Long Ngọc và 1.530 vàng và 1.310.000.000 bạc.


Huyền Đức Nhân Nghĩa - Đưa Dân Qua Sông

Thường Thắng Tướng Quân - Đơn Kỵ Cứu Chữa

“Ta là Triệu Tử Long! Ta sẽ bảo vệ tương lai Thục Hán!” - Triệu Vân

 • Phần Thưởng Vượt phó bản: 3.000 Tranh Long Ngọc.
 • Phần thưởng Thành Tựu: 4.500 Tranh Long Ngọc và 1.560 vàng và 1.360.000.000 bạc.


Thường Thắng Tướng Quân - Đơn Kỵ Cứu Chủ

Mãnh Tướng Hùng Hổ - Uy Chấn Đương Dương

“Ta giữ cầu này, ai dám đi qua" - Trương Phi

 • Phần Thưởng Vượt phó bản: 3.100 Tranh Long Ngọc.
 • Phần thưởng Thành Tựu: 4.600 Tranh Long Ngọc và 1.590 vàng và 1.390.000.000 bạc.

Mãnh Tướng Hùng Hổ - Uy Chấn Đông Dương

Vân Trường Cứu Viện - Đóng Quân Giang Hạ

“Văn Viển, có dám đánh với ta một trận không?" - Quan Vũ

 • Phần Thưởng Vượt phó bản: 3.200 Tranh Long Ngọc.
 • Phần thưởng Thành Tựu: 4.700 Tranh Long Ngọc và 1.620 vàng và 1.410.000.000 bạc

Vân Trường Cứu Viện - Đóng Quân Giang Hạ

Phó Bản Khó

Hỏa Thiêu Tân Dã (Khó), thuộc tính:
 • Toàn phe ta giảm 40% Phòng Thủ.
 • Toàn phe ta giảm 40% Tấn Công.
 • Phe địch -100% trúng Mê Hoặc.
 • Phe địch -100% trung Sợ Hãi
 • Phe địch - 100% trúng Băng Phong
Lưu Tông Hàng Tào (Khó), thuộc tính:
 • Phe địch -100% trúng Sợ Hãi.
 • Phe địch -100% trúng Băng Phong.
 • Phe địch - 100% trúng Mê Hoặc.
 • Toàn phe ta giảm 40% Phòng Thủ.
 • Toàn phe ta giảm 40% Tấn Công.
 • Toàn phe địch tăng 20% Tấn Công.
Dẫn Người Vượt Sông (Khó), thuộc tính:
 • Phe địch - 100% trúng Sợ Hãi.
 • Phe địch -100% trúng Băng Phong.
 • Phe địch -100% trúng Mê Hoặc.
 • Toàn phe ta giảm 40% Phòng Thủ.
 • Toàn phe ta giảm 40% Tấn Công.
 • Toàn phe địch tăng 20% Tấn Công.
Một Mình Cứu Chủ (Khó), thuộc tính:
 • Phe địch -100% trúng Sợ Hãi.
 • Phe địch -100% trúng Mê Hoặc.
 • Phe địch -100% trúng Băng Phong.
 • Toàn phe ta giảm 40% Phòng Thủ.
 • Toàn phe ta giảm 40% Tấn Công.
 • Toàn phe địch tăng 20% Tấn Công.