[PBM] Quần Hùng Phân Tranh

Từ đến

Giác ngộ thần tướng

Đại Kiều

  • Sau khi giác ngộ, kĩ năng trở thành Tường Đồng.
  • Tường Đồng:[Kế sách]Tấn công kẻ địch đơn lẻ, quân ta có tỉ lệ nhất định nhận được hiệu quả Thiết Bích.

Thái Diễm

  • Sau khi giác ngộ, kĩ năng trở thành Trường Ca.
  • Trường Ca:[Kế sách] Hồi phục lính bản thân tăng 25 +0 sĩ khí đồng đội, toàn thể phe ta có xác suất nhận hiệu quả Thiết Bích, duy trì 2 lượt.