[PBM] Quần Hùng Phân Tranh

Từ đến

Phó Bản Mới

Đón chào phiên bản mới "Quần Hùng Phân Tranh", Bổn Trang xin giới thiệu đến quý Thành Chủ những phó bản sẽ được cập nhật trong phiên bản này gồm:

Thêm phó bản mới:

  • Duyện Châu Chiến - Khởi Đầu Loạn Thế
Duyện Châu Chiến - Loạn Thế Bắt Đầu

Thưởng vượt map: 800 ngọc cam, thưởng thành tựu: 470 vàng).

  • Loạn Thế Chiến - Từ Châu Chiến
Loạn Thế Phân Tranh - Từ Châu Chiến

Thưởng vượt map: 800 Ngọc Cam, thưởng thành tựu: 490 vàng, 1200 ngọc cam.

  • Kỳ Binh - Lữ Bố Tấn Công
Di Quân Đột Khởi - Lữ Bố Lai Tập

Thưởng vượt map: 850 ngọc cam, thưởng thành tựu: 650 vàng, 1300 ngọc cam.

  • Sau khi đánh bại Lữ Bố có thể tăng cấp thành chính đến Cấp 250.

Mở phó bản khó:

  • Phó bản Trường An Chiến (Khó)
  • Mở phó bản Diễn Châu Chiến (Khó)
  • Mở phó bản Từ Châu Chiến (Khó)

Phó bản thám bảo:

  • Thêm mới Cổ Thành Tấn Hầu Cổ Mộ lv 230.