[PBM] Quần Hùng Phân Tranh

Từ đến

Trang bị mới

Truyền thuyết thời hồng hoang khi đất trời chưa hình thành hình dạng, Bàn Cổ khai thiên lập địa mang sức mạnh nghìn năm đã được một vị thần thức tỉnh sau giấc ngủ 18 nghìn năm có sức mạnh biến đổi đất trời, thay đổi vũ trụ hình thành tạo hóa ra đất trời, cảnh vật, cây cối, mưa gió… Khi Bàn Cổ mất đã truyền toàn bộ luồng sức mạnh vào bộ trang bị Hỗn Độn được cất giấu trong lăng mộ dưới lòng đất chờ truyền nhân xuất hiện. Nếu ai có được bộ trang bị đó có thể xoay chuyển càn khôn, bình định Thiên Hạ.

Hỗn Độn - Phẫn Ảnh Y

 • Thêm trang bị Hỗn Độn - Phẫn Ảnh Y, để ghép trang bị này quý Thành Chủ cần có:
  • 01 Bàn Cổ Địa Giáp.
  • 01 Hồn Thiên Thạch.
  • 01 Diệt Độ Thạch.
  • 3.500 Tranh Long Ngọc.

Hỗn Độn - Thông Thiên Lạp

 • Thêm trang bị Hỗn Độn - Thông Thiên Lạp, để ghép trang bị này quý Thành Chủ cần có:
  • 01 Bàn Cổ Tinh Văn.
  • 01 Hồn Thiên Thạch.
  • 01 Tịch Diệt Thạch.
  • 3.500 Tranh Long Ngọc.

Hỗn Độn - Bàn Long Kiếm

 • Thêm trang bị Hỗn Độn - Bàn Long Kiếm, để ghép trang bị này quý Thành Chủ cần có:
  • 01 Bàn Cổ Thiên Phủ.
  • 01 Hồn Thiên Thạch.
  • 01 Diệt Độ Thạch.
  • 3.500 Tranh Long Ngọc.

Hỗn Độn - Tinh Viên Thú

 • Thêm trang bị Hỗn Độn - Tinh Viên Thú, để ghép trang bị này quý Thành Chủ cần có:
  • 01 Bàn Cổ Độn Thú.
  • 01 Hồn Thiên Thạch.
  • 01 Tịch Diệt Thạch.
  • 3.500 Tranh Long Ngọc.

Hỗn Độn - Thiên Khởi Lục

 • Thêm trang bị Hỗn Độn - Thiên Khởi Lục, để ghép trang bị này quý Thành Chủ cần có:
  • 01 Bàn Cổ Bí Điển.
  • 01 Hồn Thiên Thạch.
  • 01 Luân Hồi Thạch.
  • 3.500 Tranh Long Ngọc.

Hỗn Độn - Tu Di Thuẫn

 • Thêm trang bị Hỗn Độn - Tu Di Thuẫn, để ghép trang bị này quý Thành Chủ cần có:
  • 01 Bàn Cổ Nguyên Thuẫn.
  • 01 Hồn Thiên Thạch.
  • 01 Luân Hồi Thạch.
  • 3.500 Tranh Long Ngọc.

Hỗn Độn - Phạm Âm Chung

 • Thêm trang bị Hỗn Độn - Phạm Âm Chung, để ghép trang bị này quý Thành Chủ cần có:
  • 01 Bàn Cổ Âm Dương.
  • 01 Hồn Thiên Thạch.
  • 01 Vô Tương Thạch.
  • 5.500 Tranh Long Ngọc.

Lưu ý:

 • Hồn Thiên Thạch: Nhận bằng cách lấy Quân công của Đoạt Thành Chiến để đổi ở trong Tiệm, có thể dùng để nâng cấp trang bị lv160, giá đổi là 12.000 Quân công.
 • Diệt Độ Thạch: Nhận được từ event, có thể dùng để nâng cấp trang bị lv160.
 • Luân Hồi Thạch: Nhận được từ event, có thể dùng để nâng cấp trang bị lv160.
 • Vô Tương Thạch: Nhận được từ event, có thể dùng để nâng cấp trang bị lv160.
 • Tịch Diệt Thạch: Nhận được từ event, có thể dùng để nâng cấp trang bị lv160.