[PBM] Quần Hùng Tái Khởi

Từ đến

Phó Bản Mới

Đón chào phiên bản mới "Quần Hùng Tái Khởi", Bổn Trang xin giới thiệu đến quý Thành Chủ những phó bản sẽ được cập nhật trong phiên bản này gồm:


Phó Bản Mới

Ô Sào Thất Thủ - Quan Độ Chiến

“Lời Thật Mất Lòng!" - Hứa Du

 • Phần Thưởng Vượt phó bản: 1.650 Tranh Long Ngọc.
 • Phần thưởng Thành Tựu: 2.800 Tranh Long Ngọc và 1.070 vàng và 890.000.000 bạc.


Ồ Sào Thất Thủ - Quan Độ Chiến

Vừa Đánh Vừa Lui - Nương Nhờ Lưu Biểu

“Đến địa bàn của ta hiền đệ cứ yên tâm nghỉ ngơi!” - Lưu Biểu

 • Phần Thưởng Vượt phó bản: 1.700 Tranh Long Ngọc.
 • Phần thưởng Thành Tựu: 2.900 Tranh Long Ngọc và 1.100 vàng và 920.000.000 bạc.


Vừa Đánh Vừa Lui - Nương Nhờ Lưu Biểu

Mưu Sĩ Hiến Kế - Ký Châu Chiến

“Hận không thể phò trợ được thiếu chủ." - Phùng Kỷ

 • Phần Thưởng Vượt phó bản: 1.750 Tranh Long Ngọc.
 • Phần thưởng Thành Tựu: 3.200 Tranh Long Ngọc và 1.180 vàng và 950.000.000 bạc.

Mưu Sĩ Hiến Kế - Ký Châu Chiến

Tài Lớn Vội Tàn - Kế Sách Liêu Đông

“Ta sẽ bảo vệ gia đình ngươi, cứ yên tâm!" - Tào Phi

 • Phần Thưởng Vượt phó bản: 1.800 Tranh Long Ngọc.
 • Phần thưởng Thành Tựu: 3.300 Tranh Long Ngọc và 1.220 vàng và 980.000.000 bạc

Tài Lớn Vội Tàn - Kế Sách Liêu Đông

Nghe Được Bí Mật - Ngựa Nhảy Qua Suối

“Chúa công gặp nguy, mau đi cứu viện!" - Triệu Vân

 • Phần Thưởng Vượt phó bản: 1.900 Tranh Long Ngọc.
 • Phần thưởng Thành Tựu: 3.200 Tranh Long Ngọc và 1.250 vàng và 1.010.000.000 bạc

Nghe Được Bí Mật - Ngựa Nhảy Qua Suối

Gặp Gỡ Thủy Kính - Thiện Phúc Cứu Chủ

“Có thiện phúc giúp ta, đại sự có thể thành!" - Lưu Bị

 • Phần Thưởng Vượt phó bản: 2.000 Tranh Long Ngọc.
 • Phần thưởng Thành Tựu: 3.300 Tranh Long Ngọc và 1.280 vàng và 1.040.000.000 bạc

Gặp Gỡ Thủy Kính - Thiện Phúc Cứu Chủ


Phó Bản Khó

Trảm Thái Dương (Khó), thuộc tính:
 • Phe địch -100% trúng Sợ Hãi.
 • Phe ta -20% hiệu quả trị liệu.
 • Phe địch -100% trúng Mê Hoặc.
 • Phe địch - 100% trúng băng Phong
Bá Vương Vẫn Mệnh (Khó), thuộc tính:
 • Phe địch -100% trúng Sợ Hãi.
 • Phe địch -100% trúng Băng Phong.
 • Phe địch - 100% trúng Mê Hoặc.
 • Tướng địch +40% xác xuất Bạo Kích
Ô Sào Thất Thủ (Khó), thuộc tính:
 • Phe địch - 100% trúng Sợ Hãi.
 • Phe địch -100% trúng Băng Phong.
 • Phe địch -100% trúng Mê Hoặc.
 • Phe địch +30% vật công.
Nương Nhờ Lưu Biểu (Khó), thuộc tính:
 • Phe địch -100% trúng Sợ Hãi.
 • Phe địch -100% trúng Mê Hoặc.
 • Phe địch -100% trúng Băng Phong.
 • Toàn phe địch +40% mưu công.
Ký Châu Chiến (Khó), thuộc tính:
 • Phe địch -100% trúng Sợ Hãi.
 • Phe địch -100% trúng Mê Hoặc.
 • Phe địch -100% trúng Băng Phong.
 • Phe địch +10% tấn công.
 • Tướng địch -20% phòng thủ.
Nương Nhờ Lưu Biểu (Khó), thuộc tính:
 • Phe địch -100% trúng Sợ Hãi.
 • Phe địch -100% trúng Mê Hoặc.
 • Phe địch -100% trúng Băng Phong.
 • Tướng địch +30% mưu công.
 • Tướng địch -50% vật công.