[PBM] Thiên Hạ Vô Song

Từ đến

Phó Bản Mới

Cập nhật lớn cùng phiên bản mới "Thiên Hạ Vô Song", Bổn Trang xin giới thiệu đến quý Thành Chủ những phó bản sẽ được cập nhật trong phiên bản lần này bao gồm:

1. Thêm phó bản mới:

 • Trường An Loạn - Hỗn Chiến Mi Ổ

Thưởng vượt phó bản: 900 Ngọc Cam.
Thưởng thành tựu: 670 Vàng, 1400 Ngọc Cam.

 • Giang Đông Bạo Vương - Khúc A Chiến

Thưởng vượt phó bản: 950 Ngọc Cam.
Thưởng thành tựu: 690 Vàng, 1500 Ngọc Cam

 • Nha Môn Xạ Kích - Tiểu Phái Loạn Đấu

Thưởng vượt phó bản: 1000 Ngọc Cam
Thưởng thành tựu: 750 Vàng, 1600 Ngọc Cam

 • Hà Nam Chiến - Quần Hùng Xưng Bá 

Thưởng vượt phó bản: 1050 Ngọc Cam
Thưởng thành tựu: 750 Vàng, 1600 Ngọc Cam

 • Tương Kế Tựu Kế - Nhương Thành Chiến

Thưởng vượt phó bản: 1000 Ngọc Cam
Thưởng thành tựu: 720 Vàng, 1500 Ngọc Cam

 • Hạ Phi Ác Chiến - Phụng Tiên Thiệt Mạng

Thưởng vượt phó bản: 1150 Ngọc Cam
Thưởng thành tựu: 810 Vàng, 1800 Ngọc Cam

 • Sau khi đánh bại Trương Liêu trong phó bản Hạ Phi Ác Chiến - Phụng Tiên Thiệt Mạng có thể tăng cấp thành chính đến Cấp 255.

Mở phó bản khó:

 • Phó bản Trường An Chiến (Khó)
 • Mở phó bản Hỗn Chiến Mi Ổ (Khó)
 • Mở phó bản Khúc Hà Chiến (Khó)
 • Tiểu Phái Loạn Đấu (Khó)
 • Quần Hùng Xưng Bá (Khó)

2. Phó Bản Tinh Anh

 • Thêm mới phó bản Tinh Anh - Băng Vực, được mở khi Thành chính đạt cấp 210.Phó bản Tinh Anh - Băng Sương Tuyết Vực

Phần thưởng vượt phó bản tinh anh: Băng Sương Thạch