[PBM] Thiết Kỵ Xung Phong

Từ đến

Chiến Tướng

Chiến Tướng

Văn Phượng Khanh
  • Kĩ năng Bảo Hộ: [Kế sách] Tấn công kẻ địch đơn lẻ, toàn thể quân ta đều được bảo vệ và trị liệu đồng đội ít lính nhất.

Lăng Hạo Thiên
  • Kĩ năng Bảo Hộ: [Kế sách] Tấn công kẻ địch đơn lẻ, toàn thể quân ta đều được bảo vệ và trị liệu đồng đội ít lính nhất.