[PBM] Thiết Kỵ Xung Phong

Từ đến

Đạo Cụ Mới

1. Hạ Chức Lệnh

Thêm mới đạo cụ Lệnh hạ chức, được chia thành: Lệnh hạ chức Sơ cấp, Lệnh hạ chức Trung cấp và Lệnh hạ chức Cao cấp. Có thể hạ chức tướng chiêu mộ bất kỳ, và dựa vào Lệnh hạ chức hoàn trả tài nguyên, Sơ cấp hoàn trả 60%, Trung cấp hoàn trả 80% và Cao cấp hoàn trả 100%.

  • Hạ Chức Lệnh Sơ Cấp: Hoàn trả 60% tài nguyên.

  • Hạ Chức Lệnh Trung Cấp: Hoàn trả 80% tài nguyên.

  • Hạ Chức Lệnh Cao Cấp: Hoàn trả 100% tài nguyên.

2. Rương Ánh Kim

Đạo cụ mới "Rương Ánh Kim" giúp quý Thành Chủ thêm cơ hội nhận được nhiều nguyên liệu và trang bị quý giá.

  • Trang bị Chúc Âm
  • Nguyên liệu giác ngộ tướng lục
  • Nguyên liệu giác ngộ tướng đỏ
  • Sách vạn năng
  • Danh phẩm
  • Tranh Long Ngọc,...