[PBM] Thiết Kỵ Xung Phong

Từ đến

Phó Bản Mới

Đón chào phiên bản mới "Thiết Kỵ Xung Phong", Bổn Trang xin giới thiệu đến quý Thành Chủ những phó bản mới được cập nhật trong phiên bản này gồm:

Phó Bản Mới

Thiên Công Chi Nộ - Khởi Nghĩa Hoàng Cân

  • Mở cấp Thành Chính đến 235, sau khi đánh bại Trương Giác trong phó bản Thiên Công Nộ - Hoàng Cân Tái Khởi có thể thăng cấp.
  • Phần Thưởng Vượt phó bản: 650 Tranh Long Ngọc.
  • Phần thưởng Thành Tựu: 1.230 Tranh Long Ngọc.
Mị Nương Thiên Sư

  • Sau khi đánh bại quân đoàn Trương Ninh.
  • Phần Thưởng Vượt phó bản: 650 Tranh Long Ngọc.
  • Phần thưởng Thành Tựu: 1.250 Tranh Long Ngọc.