[PBM] Thiết Kỵ Xung Phong

Từ đến

Truyền Thuyết Tướng

Truyền Thuyết Tướng

Vương Nguyên Cơ
 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Thanh Huy.
 • Thanh Huy: Đồng đội tăng 25+0 điểm sĩ khí và giúp toàn bộ đồng đội nhận hiệu ứng Nguyệt Hồn trong 2 lượt, tự hồi phục 50+0 sĩ khí.

Trương Ninh
 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Hoàng Thiên Quỷ Đạo.
 • Hoàng Thiên Quỷ Đạo: [Thường] Tấn công toàn bộ địch, bản thân nhận được Hội Tâm, Tử chiến và Liên chiến trong 4 lượt, đồng thời rơi vào trạng thái miễn sát thương và hiệu quả bất lợi trong 1 lượt.

Trương Giác
 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Bình Thuật.
 • Bình Thuật: [Kế sách] Mưu công toàn bộ địch 3 lần, làm choáng lính địch đơn vị nhiều nhất, buff treo thưởng lên kẻ địch lính ít nhất phe địch trong 2 lượt, tự hồi phục 50+0 sĩ khí.

Đổng Trác
 • Sau khi giác ngộ, kĩ năng được chuyển sang Bạo Lệ.
 • Bạo Lệ: [Chiến pháp] Pháp công đường thẳng liên tục 2 lần, lính càng ít uy lực càng mạnh, gây sát thương cho bản thân, nhận được hiệu quả tử thủ và bạo nộ trong 2 lượt, bản thân hồi phục 145 sĩ khí.

Tiên Vu Phụ
 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Nhuệ Nhẫn.
 • Nhuệ Nhẫn: [Thường] Tấn công đường thẳng, bản thân hồi 50+0 điểm sĩ khí, tăng 200% tấn công vật lý phe ta, duy trì trong 3 lượt.

Lục Kháng
 • Sau khi giác ngộ, kĩ năng chuyển sang Hư Thực.
 • Hư Thực: [Kế sách] Xua đuổi tất cả hiệu quả có lợi của kẻ địch đơn lẻ, khiến sĩ khí đối phương không thể tăng lên trong 3 lượt.

Nha Đan
 • Sau khi giác ngộ, kĩ năng chuyển sang Hư Thực.
 • Hư Thực: [Kế sách] Xua đuổi tất cả hiệu quả có lợi của kẻ địch đơn lẻ, khiến sĩ khí đối phương không thể tăng lên trong 3 lượt.

Lưu Ý:
 • Huỷ bỏ giác ngộ tướng đỏ - Dương Bách (Tướng đã nâng cấp truyền thuyết ở phiên bản trước sẽ không bị hạ chức).