Phiên Bản Mới - Thần Binh Thiên Giáng

Từ đến

Giác Ngộ Truyền Thuyết Tướng

Giác Ngộ Truyền Thuyết Tướng

Hoa Đà
 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Nhân y.
 • Nhân y:[Kế sách] - Trị liệu cho tất cả đồng đội, sau đó trị liệu 1 lần cho đồng đội có lính ít nhất, hồi phục 20+X sĩ khí và cố thủ 2 lượt, bản thân hồi phục 145 điểm sĩ khí.


Tướng Hoa Đà


Kỹ năng Nhân y

Lục Tốn
 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Hỏa Thiêu.
 • Hỏa Thiêu:[Kế sách] - Tấn công đơn, gây sát thương lớn cho kẻ địch và tạo ra lửa không thể dập tắt trong 2 lượt, lính hiện tại của đối phương càng nhiều sát thương càng cao, mất lính không giảm sát thương, bản thân hồi phục 145 điểm sĩ khí.


Tướng Lục Tốn


Kỹ năng Hỏa Thiêu

Bàng Thống
 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Cửu Thần Lôi.
 • Cửu Thần Lôi:[Kế sách] - Sát thương mục tiêu có lính ít nhất bằng 5 lần Lạc Lôi kèm hiệu quả Âm Hồn, tiêu diệt thành công +500 sĩ khí, tiêu diệt thất bại +50 sĩ khí.


Tướng Bàng Thống


Kỹ năng Cửu Thần Lôi

Tuân Vực
 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Cửu Thần Lôi.
 • Cửu Thần Lôi:[Kế sách] - Sát thương mục tiêu có lính ít nhất bằng 5 lần Lạc Lôi kèm hiệu quả Âm Hồn, tiêu diệt thành công +500 sĩ khí, tiêu diệt thất bại +50 sĩ khí.


Tướng Tuân Vực


Kỹ năng Cửu Thần Lôi

Công Tôn Tu
 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Diêm La Kích.
 • Diêm La Kích:[Thường] - Bản thân tăng bạo kích và hiệu quả Thiên Vận (có tỷ lệ gây sát thương gấp 1~5 lần), sau đó phát động 1 lần tấn công nhóm 200 sĩ khí, lính càng ít uy lực càng lớn.


Tướng Công Tôn Tu


Kỹ năng Diêm La Kích

Tào Tháo
 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Quân Lâm.
 • Quân Lâm: Đồng đội tăng tối thiểu 85 sĩ khí, địch -20 sĩ khí, toàn thể phe ta nhận được hiệu quả Tòng Long 2 lượt.


Tướng Tào Tháo


Kỹ năng Quân Lâm

Lưu Bị
 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Quân Lâm.
 • Quân Lâm: Đồng đội tăng tối thiểu 85 sĩ khí, địch -20 sĩ khí, toàn thể phe ta nhận được hiệu quả Tòng Long 2 lượt.


Tướng Lưu Bị


Kỹ năng Quân Lâm

Tôn Quyền
 • Sau khi giác ngộ, kỹ năng trở thành Quân Lâm.
 • Quân Lâm: Đồng đội tăng tối thiểu 85 sĩ khí, địch -20 sĩ khí, toàn thể phe ta nhận được hiệu quả Tòng Long 2 lượt.


Tướng Tôn Quyền


Kỹ năng Quân Lâm

 • Hiệu quả Tòng Long: Tăng hiệu quả có lợi, tăng tất cả lực tấn công của bản thân, bản thân có càng nhiều hiệu quả có lợi, thêm tấn công càng nhiều.
Triệu Vân
 • Sau khi giác ngộ, kĩ năng trở thành Ngân Long Xung Trận.
 • Ngân Long:[Chiến pháp] Giảm chiến phòng địch trên đường thẳng 2 lượt, sau đó tấn công chiến pháp đường thẳng với phe địch có sĩ khí càng cao sát thương càng lớn 1 lần, bản thân nhận hiệu quả anh dũng và hồi phục 145 sĩ khí.


Tướng Triệu Vân


Kỹ năng Ngân Long

Chu Thái
 • Sau khi giác ngộ, kĩ năng trở thành Phấn Chiến.
 • Phấn Chiến:[Chiến pháp] Tấn công liên tục, áp chế sĩ khí địch trên đường thẳng, binh lực bản thân càng ít - sát thương càng cao, nhận miễn tử một lượt.
 • Chu Thái đỏ tăng hệ số tấn công, tăng cấp kĩ năng tăng để tăng cường hồi phục 20%.


Tướng Chu Thái


Kỹ năng Phấn Chiến

Trương Hợp
 • Sau khi giác ngộ, kĩ năng trở thành Thiện Trận Xảo Biến.
 • Thiện Trận Xảo Biến:[Chiến pháp] Tấn công và xóa hiệu quả có lợi của địch trên đường thẳng, lính địch càng ít - sát thương càng cao, bản thân nhận hiệu quả Thiên Vận, duy trì trong 2 lượt.
 • Trương Hợp đỏ tăng hệ số tấn công, tăng cấp kĩ năng thêm tỉ lệ Xua Đuổi.


Tướng Trương Hợp


Kỹ năng Thiện Biến

Đặng Ngải
 • Sau khi giác ngộ, kĩ năng trở thành Thần Binh Thiên Giáng.
 • Thần Binh Thiên Giáng:[Chiến pháp + Kế sách + Thường] nhận hiệu quả loại bỏ và tịnh hóa, tiếp theo tấn công địch 3 lần, bản thân hồi phục 100 sĩ khí.


Tướng Đặng Ngãi


Kỹ năng Thần Binh Giáng

Văn Sính
 • Sau khi giác ngộ, kĩ năng trở thành Trấn Hồn.
 • Trấn Hồn:[Chiến pháp] Tấn công toàn bộ địch, trị liệu toàn thể phe ta và tăng 25 sĩ khí, bản thân nhận Nguyệt Hồn 3 lượt.


Tướng Văn Sính