Phiên Bản Mới - Thần Binh Thiên Giáng

Từ đến

Phó Bản Mới

Đón chào phiên bản mới "Thần Binh Thiên Giáng", Bổn Trang xin gửi đến quý Thành Chủ những phó bản sẽ được cập nhật trong phiên bản này, bao gồm:

1. Phó Bản Mới

U Minh Sư – Hoa Hùng Quân Đoàn

“Quân U Minh xâm nhập nhân gian, đến diệt Quỷ Tướng Hoa Hùng”


Phó bản Hoa Hùng Quân Đoàn

 • Phần thưởng vượt phó bản: 700 Tranh Long Ngọc.
 • Phần thưởng thành tựu: 1.320 Tranh Long Ngọc.
Nhiên Tận Lạc Dương - Ma Vương Giáng Lâm


Phó bản Ma Vương Giáng Lâm

 • Mở cấp thành chính 240 sau khi vượt phó bản.
 • Mở phó bản Ma Vương Đổng Trác (Khó).


Phó bản Ma Vương Đổng Trác (Khó)

 • Phần thưởng vượt phó bản: 700 Tranh Long Ngọc.
 • Phần thưởng thành tựu: 1.340 Tranh Long Ngọc.
Tương Dương Chiến - Tôn Kiên Vẫn Mệnh


Phó bản Tôn Kiên Vẫn Mệnh

 • Mở phó bản Tương Dương Chiến (Khó).


Phó bản Tương Dương Chiến (Khó)

 • Phần thưởng vượt phó bản: 750 Tranh Long Ngọc.
 • Phần thưởng thành tựu: 1.410 Tranh Long Ngọc.
Trường An Chiến - Liên Hoàn Kế


Phó bản Liên Hoàn Kế

 • Phần thưởng vượt phó bản: 750 Tranh Long Ngọc.
 • Phần thưởng thành tựu: 1.580 Tranh Long Ngọc.
 • Điều chỉnh hạ lực tấn công của NPC trong 3 phó bản Võ Hầu - Bát Trận Đồ, Phạt Ngô - Quảng Lăng Chiến, Thiên Công Nộ - Hoàng Cân Tái Khởi. 

2. Phó Bản Tinh Anh

 • Thêm mới phó bản Tinh Anh - Minh Vực, được mở khi Thành chính đạt cấp 205.


Phó bản Tinh Anh - Minh Vực

 • Thêm đánh dấu “Bỏ qua hình động” trong giao diện Thẻ Tinh Anh.


Thẻ Minh Vực