Phiên Bản Mới - Thần Binh Thiên Giáng

Từ đến

Ưu Hóa

Phiên Bản Mới sẽ ưu hóa nhiều tính năng để quý Thành chủ có thể thuận tiện trong việc điều binh luận tướng.

Tính Năng Mã Trường

 • Ưu hóa: Điều chỉnh giao diện chi tiết chiến mã, thêm thông tin về giới hạn cấp.
 • Ưu hóa: Giới thiệu mẹo của tính năng đèn phá quân.
 • Ưu hóa: Ưu hóa tải xuống: tải Dinh phủ, tải Boss thế giới.
 • Ưu hóa: Chiến mã đạt level tối đa, khi tiến hành trao đổi có thể tăng thuộc tính công phòng, duy trì trong 2 giờ.
 • Ưu hoá: Thêm thuyết minh về tổng thuộc tính của chiến mã, thuyết minh xem tổng thuộc tính là tất cả thuộc tính tổng hợp của chiến mã.

Giao Diện

 • Ưu hóa khoảng cách chữ trong giao diện nạp liên tục.
 • Ưu hóa vị trí chữ trong giao diện nạp mỗi ngày.
 • Ưu hóa chữ phần thưỡng trong Chiến Trường Cổ.
 • Ưu hóa thời gian Sĩ Binh Cổ tham chiến trong Chiến Trường Cổ.
 • Ưu hóa hệ thống Đồ Giám thành hình thức chuyển trang.
 • Ưu hóa hiển thị kĩ năng trong hệ thống Đồ Giám, di chuyển chuột qua thì có thể xem thuyết minh kĩ năng.
 • Ưu hóa nhắc nhở nhận được tướng, sẽ hiện chấm đỏ nhỏ trong Đồ Giám, icon tướng mới thêm vào trong Đồ Giám sẽ xuất hiện chữ NEW.
 • Ưu hóa hình động khi nhận võ tướng.
 • Ưu hóa nhiệm vụ Dinh Phủ trong nhiệm vụ ngày, liên kết nhanh sẽ mở ra giao diện “Tìm tri kỷ”.
 • Ưu hóa chữ lượt chiến đấu.
 • Ưu hóa giao diện tạo nhân vật.
 • Sau khi mua hết tất cả đạo cụ trong shop sẽ tự động tạo mới thương phẩm, không tốn vàng.
 • Ưu hóa hệ thống hằng ngày, sau khi mở giao diện Công Thành Chiến và Thám Bảo thì có thể trả về giao diện hằng ngày, mà không phải là giao diện thành chính.
 • Cường hóa trang bị lên lv 200, thêm thông báo xác nhận tiêu phí Tranh Long Ngọc.
 • Khi thức tỉnh quý tử đạt tới 98%, tiếp tục huấn luyện sẽ hiển thị khung nhắc nhở xuất sư, để tránh việc người chơi vẫn chưa đạt đến kỹ năng lý tưởng mà xuất sư sớm.
 • Giao diện tri kỷ và thuộc tính trong Dinh Phủ hợp lại thành 1 giao diện.
 • Trong giao diện khu vực, phía sau tên người chơi hiển thị lv thành chính.
 • Thêm thông báo event phó bản rớt gấp đôi.
 • Tăng thêm danh vọng trong gói quà tân thủ kì trước.
 • Thêm giới thiệu hiệu quả BUFF trong giao diện hỗ trợ.
 • BUFF trong chiến báo thêm hiển thị tên.
 • Ưu hóa chữ Tranh Bá.
 • Khi nhận được thuộc tính chúa công, nhấp dấu “+” sẽ chuyển đến giao diện thuộc tính này, nếu có nhiều điểm thuộc tính, sẽ chuyển đến giao diện thuộc tính đầu tiên có thể thêm vào.
 • Ưu hóa tăng cấp thành chủ, nếu cần dời thành chính mới có thể tăng cấp thành chính, nhấp chọn thành chính sẽ mở ra nhắc nhở dời thành, xác nhận xong thì có thể trực tiếp dời thành.
 • Ưu hóa cường hóa trang bị Trường An, tăng tốc luyện tướng, thêm thuộc tính trong tửu quan bị lag.
 • Ưu hóa trang bị khi tẩy thuộc tính bị lag.
 • Ưu hóa khi tặng nhiều danh phẩm cho tri kỉ bị lag.
 • Ưu hóa giao diện VIP phiên bản Android.
 • Ưu hóa giao diện thông tin thành phiên bản Android.
 • Ưu hóa giao diện quan chức phiên bản Android.

 • Ưu hóa giao diện chợ phiên bản Android.
 • Huấn luyện thủy quân phía sau thêm chú giải hiệu quả thủy quân.

 • Tự xếp ưu hóa tri kỷ, mỗi tướng có thể thiết lập giữ 1 tri kỷ ngự dụng, khi ghép sẽ ưu tiên chọn.